Misioni dhe qëllimet

MISIONI:

  • Vazhdimi i veprimtarisë së Salih dhe Isa Nushit në arsim, shkencë dhe kulturë  measpirata për të ndihmuar krijimin e kuadrove profesionale për të ardhmën e Mitrovicës.
  • Bashkëpunimi me organizatat tjera joqeveritare dhe ato qeveritare brenda dhe jashtë vendit, për koordinimin si dhe zgjerimin e veprimtarisë të Fondacionit.

QËLLIMET:

  • Ngritja e vetëdijes për avansimin e nivelit të arsimit, shkencës dhe kulturës në Komunën e Mitrovicës dhe më gjërë;
  • Krijimi I mundësive shtesë për vazhdimin e edukimit të shtresave të ndjeshme të shoqërisë Kosovare, me qasje të barabartë për të gjithë, pa dallim;
  • Përmirësimin e mundësive për rrjetëzim mes sektorëve të ndryshëm dhe palëve të interesit për stimulimin e edukimit dhe kulturës në Mitrovicë
  • Avancimin e nivelit të bashkëpunimit me insitutcionet lokale dhe qendrore vendimmarëse për përmirësimin e nivelit të zhvillimit njerëzor në Republikën e Kosovës;
  • Stimulimi I amabsadorëve të rinjë të kulturës së shoqërisë kosovare dhe shkencës, për përafqësim të Republikës së Kosovës jashtë vendit;
  • Varrësisht nga ecuria e veprimtarisë së Fondacionit, ta zgjërojë aktivitetin e vet edhe në viset tjera të Republikës së Kosovës
Comments