Shemsi Kodrolli

Quhem Shemsi Kodrolli, i lindur me 23.11.1995 në Pleshinë - Ferizaj. Shkollimin fillor e kam mbaruar në fshatin Zaskok, kurse shkollimin e mesëm në qytetin Ferizaj. Tani jam duke studiuar në Universitetin ''Hasan Prishtina'' në Prishtinë ne Fakultetin e Edukimit, drejtimi fillor në vitin e parë.

Falenderoj shumë Fondacionin ''Salih dhe Isa Nushi'' I cili më ka përzgjedhur përfitues të bursës, në mesin e 30 kandidatëve. Bursa është një motiv shumë i madh për të vazhduar studimet dhe për të arritur sukses në studime. Një vend si Kosova me të vërtet ka shumë nevojë për një Fondacion të tillë, i cili kontribon në arsim, shkencë dhe kulturë. Arsimi është shtylla kryesore e një shteti, andaj ftoj të gjitha bizneset, njerëzit vullnetar etj., që të kontribojnë në këtë Fondacion, i cili i mbështet studentët kur më së shumti kanë nevojë.

Sinqerisht
Shemsi Kodrolli
=============================================
My name is Shemsi Kodrolli. I was born in Pleshinë - Ferizaj on 23.11.1995.
My primary school I have finished in village Zaskok and secondary school I have finished in Ferizaj city. Now I am studying in University ''Hasan Prishtina''in Prishtinë in Faculty of Education, primary department, first year.

I would like to thank very much Foundation ''Salih and Isa Nushi'' that select me beneficiary in middle of 30 candidate. Studentship is a very big motivation that next study and to arrive purpose in study. One place as Kosovo truly have need for Foundation that contributes in education, science and culture. Education is main stock of one state and I invite all business, human volunteers etc., to contribute in this Foundation, that support students, when they have very much need.
Comments