Aktivitetet

  • Mbledhja e donacioneve nga donatorët e ndryshëm nga Republika e Kosovës dhe nga jashtë, në pajtim me Ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës dhe Statutin e Fondacionit ;
  • Zhvillimi i ideve, projekteve dhe programeve të ndryshme që do të shërbejnë për grumbullimin e donacioneve.
  • Përvehtësimi dhe zbatimi të praktikave më të mira dhe më pozitive të Fondacioneve të ngjajshme nga shtetet demokratike.
  • Akordimi i stipendioneve për të gjitha nivelet e shkollimit fillor, të mesëm, universitarë dhe pasuniversitar me prioritet të për lëmitë deficitare.
  • Bashkëpunimi me organizatat tjera joqeveritare dhe ato qeveritare për koordinimin e veprimtarisë të Fondacionit.
  • Përcaktimi i kritereve të cilat aplikantët duhet ti plotësojnë për të qenë përfitues të stipendioneve si dhe numrin e stipendioneve të cilat do të akordohen për cdo vit kalendarik apo akademik;