Elona Kajtazi

Jam Elona Kajtazi, e lindur me 15/03/1996, dhe vijë nga Gjakova. Shkollën fillore dhe të mesme i kam përfunduar në Gjakovë, ndërsa tani jam studente e vitit të parë në Fakultetin e Bujqësisë, Drejtimi Teknologji Ushqimore me Bioteknologji. Shkencat natyrore kanë qenë gjithmonë anë e imja e fortë, kjo ka qenë arsyeja se pse kam zgjedhur këtë drejtim. Një shprehje e M.F.K. Fisher thotë “Së pari hamë, pastaj i bëjmë gjërat tjera”, e rëndësi të madhe ka edhe ajo se ne nuk dijmë çfarë konsumojmë, apo nga çka përbëhet ajo që ne e konsumojmë. Besoj që ky drejtim do të më mundësoi që të jem pjesë dhe të kontribuoi në përmirësimin e cilësisë së ushqimit në vendin tonë.

“Njerëzit shpesh ankohen për gjërat e këqija që u ndodhin në jetë, duke thënë që nuk i kanë merituar, por ata rrallë i përmendin të mirat. Atë se çfarë ata kanë bërë për ti merituar ato”. Cormac McCarthy

Andaj, faleminderit Fondacionit Salih dhe Isa Nushi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I am Elona Kajtazi, I was born on 15/03/1996 in Gjakova. I have finished my primary and secondary school in Gjakova, while now I am a student of the first year in the Faculty of Agriculture, Department of Nutritional Technology with Biotechnology. Natural sciences have always been my strengths, and the reason why I chose this discipline of study. One quote of M.F.K. Fisher says “First we eat, then we do everything else”, and considerable importance has also the fact that we don’t know what we consume, or what ingredients make up the things that we consume. I believe that this discipline will give me the opportunity to be a part and to contribute in improving the quality of food in our country.

“People complain about the bad things that happen to them that they don't deserve but they seldom mention the good. About what they done to deserve those things” Cormac McCarthy

So, thank you to Salih and Isa Nushi Foundation
Comments