Elvis Feka

Elvis Feka i lindur me 05.11.1991 Koshtovë-Mitorivicë, shkollimin fillor dhe atë të mesëm e mbarova në Mitorivcë ndërsa studimet jam duke i ndjekur në Univeristetin e Prishitnës, Departamenti i Shkencave Politike në vitin e III (Apsolvent).

Vitet e studimeve të mija u bënë më të leta me bursën që mu dha nga Zyra e BE. Gjatë kësaj periudhe unë u certifikova në shumë fusha, si për Ndërmarrsi, Avokim, Mardhenie me Publikun, Diversitetin, Lidership dhe Udheheqje etj. Sukseset e mija nuk mbarojnë me kaq unë tani po praktikoj aftësit e mija si ligjerues në organizimin e Këshilleve të Nxënësve të Shkollave të Mesme të Kosovës. Tani jam apsolvent dhe pas mbarimit të studimeve bachelor, jam duke hulumtuar për të gjetur mbështetje për studime master në Suedi.

Qëllimet e mija po realizohen hap pas hapi dhe jamë thellësisht mirënjohës Zyres së BE për kontributin që është duke e dhënë për arsimimin e brezave të rinjë në Kosovë.Elvis Feka bourn 05.11.1991 Kushtovë-Mitrovica, My primary and secondary education I have finished in Mitrovica while I am pursuing studies at the University of Prishtina - Department of Political Science Third year (Absolvent).

Years of my studies became easier with the scholarship that was given by the Foundation "Salih and Isa Nushi". During this period I certified in many areas or fields like, Entrepreneurs, Advocacy, Public Relations, Diversity, Leadership etc. My successes don’t end now I'm practicing my skills and be as lecturer at the councils of secondary school pupils of Kosovo. Now I’m an Absolvent and after I finish my bachelor studies I’m searching for support for master studies in Sweden.

My goals are being accomplished step by step and I’m deeply grateful Fondation “Salih and Isa Nushi” for the contribution that is giving for the education to the new generations in Kosovo
Comments