Drita Morina

Po ju shkruaj për të shprehur falenderimin më të thellë për përkrahjen tuaj të çmuar. Jam shumë e nderuar të jem përfituese e Bursës “Salih dhe Isa Nushi” për herë të dytë. Falë zemërgjerësisë suaj unë do të jem në gjendje t’i vazhdoj studimet.
Unë jam duke studiuar Gjuhën dhe letësinë Angleze në kuadër të Fakuletit të Edukimit pranë Universitetit publik të Prizrenit. Mësimdhënien e vlerësoj si profesion shumë fisnik për shkak të ndikimit direkt që ka ky profesion në edukimin e brezave të rinj. Prandaj, studimeve po u përkushtohem me seriozitet në mënyrë që të përagtitem sa më mirë për të qenë e denjë për këtë profesion.
Planifikoj t’i përfundoj studimet bachelor në afatin e paraparë dhe pastaj t’i vazhdoj ato në nivel më të lartë.
Sido që të më vijë e ardhmja, unë kurrë nuk do ta harroj mbështetjen që më keni ofruar atëherë kur më është dashur më së shumti. Mirënjohja ime ndaj jush nuk do të zbehet asnjëherë, megjithatë unë shpresoj të mund të kontriboj në këtë Fondacion në të ardhmen.
Ju falemnderit për besimin dhe gadishmërinë për të më ndihmuar t’i arrij qëllimet e mia!

Sinqerisht,
Drita Morina

I am writing to express my deepest gratitude for your precious support. I am very honored to be the beneficiary of the “Salih and Isa Nushi” Scholarship for the second time. Because of your generosity, I will be able to continue my studies. 
I am studying English language and literature in the Faculty of Education at the University of Prizren. I consider teaching to be a noble profession because of the direct impact this profession has on educating the younger generations. Therefore, I am seriously dedicated to my studies in order to prepare myself to be worthy for this profession. 
I plan to finish my degree by the prescribed deadline and then to continue my education at the Master’s level. 
Whatever the future brings, I will never forget the support that you provided when I had the most need. My gratitude to you will never fade; however, I hope to be able to give my contributions to the Foundation in the future. 

Thank you for the confidence and willingness to help me to reach my goals! 
Sincerely, 
Drita Morina 
Comments